Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) to zespół działań mających na celu wspieranie nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego oraz komunikacji dziecka na bardzo wczesnym etapie. Działania te prowadzone są do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Mogą zakończyć się wcześniej, gdy terapeuta osiągnie założone cele. Podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju pracuje się nad redukcją deficytów rozwojowych oraz nad usprawnieniem u dziecka następujących obszarów:

  • poznawczego,

Pamięć, uwaga, koncentracja, myślenie.

  • emocjonalnego,

Umiejętność przeżywania, wyrażania i kontrolowania emocji, poczucie własnej wartości.

  • społecznego,

Funkcjonowanie w grupie, kształtowanie postaw empatii, zrozumienia i współpracy, umiejętność respektowania określonych norm.

  • fizycznego,

Przetwarzanie i odbieranie bodźców przez wszystkie zmysły, prawidłowe funkcjonowanie ruchowe.

Skuteczność Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka WWRD

Aby skuteczność WWRD była możliwie największa, niezbędne jest jednoczesne zaistnienie czterech czyników:

1. Wczesne rozpoznanie.

Im wcześniej zostaje rozpoczęta terapia dziecka, tym łatwiej, szybciej i skuteczniej wyrównywane są deficyty dziecka.

2. Aktywne uczestnictwo rodziców.

Współpraca rodziców i opiekunów w procesie terapeutycznym przekłada się na wzmocnienie efektu terapeutycznego.

3. Realizacja zaleceń.

Dzięki właściwej realizacji zaleceń uzyskane rezultaty będą osiągane szybciej i będą miały trwały charakter.

4. Wielokierunkowość terapii.

Terapia WWRD może i powinna obejmować jednoczaśnie pracę nad wieloma sferami deficytowymi jednocześnie.

Dla kogo przeznaczone jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka?

Zajęcia WWRD przeznaczone są dla dzieci od momentu urodzenia do 7 roku życia. Celem wszelkich działań terapeutycznych jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawaną przez publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub poradnię specjalistyczną. Opinię o potrzebie WWRD mogą także wydawać niektóre poradnie niepubliczne. Podstawą do otrzymania opinii może być jedna lub kilka występujących poniżej przyczyn:

  • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy,
  • niepełnosprawność ruchowa w tym z afazją,
  • niepełnosprawność intelektualna,
  • niepełnosprawność sprzężona (kilka niepełnosprawności równocześnie),
  • autyzm i zespół Aspergera,
  • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy.

Koszt zajęć: Zajęcia są darmowe.

Czas trwania: WWRD odbywają się przez 4 godziny w miesiącu.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny tworzony jest na podstawie przeprowadzonego na pierwszych zajęciach testu. Celem spotkań jest instruktaż dla rodziców, gdzie terapeuta pomaga rozwijać zachowania deficytowe i kształtować zachowania pożądane dziecka w oparciu o metodę Stosowanej Analizy Zachowania.

info Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, w pierwszej kolejności na zajęcia WWRD przyjmowane są dzieci do 3,5 roku życia z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu.

info Dzieci objęte pomocą NPPP IWRD mają pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym.

Zapisz się

Zapis ze strony
Imię i nazwisko dziecka *
Miejsce urodzenia *
Data urodzenia dziecka *
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka *
Adres kontaktowy *
Telefon kontaktowy *
Adres email *
Jaki jest powód wizyty w poradni? Co Państwa zaniepokoiło? *
Czy przeprowadzono testy badania psychologiczno-pedagogicznego?*
Tak
Nie
Jakie to były testy?*
ADOS-2
STANFORD-BINET
PEP–R
WECHSLER
IDS
Inne
Jakie inne testy? *
Czy dziecko otrzymało diagnozę w innej placówce?*
Tak
Nie
Jeśli tak to jaką? *
Czy dziecko posiada opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)?*
Tak
Nie
Jeśli tak to do jakich specjalistów było skierowane?*
Logopeda
Psycholog
Pedagog
Inne
Inni specjaliści *
Obecne miejsce nauki / terapii (przedszkole, szkoła, żłobek) *

Zapoznałem się ze Statutem Poradni i akceptuję jego treść *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IWRD *

Administratorem danych osobowych jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka z siedzibą przy ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@iwrd.pl, telefonicznie pod numerem 58 341 44 41 lub pisemnie pod adresem: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. U Administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@iwrd.pl lub pisemnie na adres: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka na zajęcia i zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu będą przetwarzane w celu zgłoszenia zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Malczewskiego 139
80-114 Gdańsk

tel. kom.: +48 666 097 620
tel.: +48 58 341 44 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW