Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Placówka nosi nazwę: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, zwana dalej Poradnią.
 2. Poradnia może posługiwać się nazwą skróconą: IWRD Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, IWRD NPPP.
 3. Siedziba Poradni mieści się przy ul. Malczewskiego 139 w Gdańsku.
 4. Poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 5. Organem prowadzącym Poradnię jest Fundacja-Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka z siedzibą przy ul. Malczewskiego 139 w Gdańsku.
 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.
 7. Poradnia używa pieczęci:

Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
80-114 Gdańsk,
ul. Malczewskiego139.
NIP 5262837434 
REGON 140051240-00048
tel.: + 48 58 341 44 41
tel.: +48 666 097 620
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Poradnia funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw zatwierdzonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej.
 2. Poradnia działa od poniedziałku  do piątku. W określonych sytuacjach może również działać w soboty.
 3. Pracownicy Poradni mogą realizować swoje obowiązki zarówno w poradni jak i w domu dziecka bądź w placówce do której dziecko uczęszcza.
 4. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność poradni są: art. 172 ust.1, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082).

 

§ 2

 1. Organ prowadzący Poradni odpowiada za jego działalność.
 2. Do zadań organu prowadzącego należy:
 • nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Poradnię celów z założeniami Statutu Poradni oraz Statutu Fundacji IWRD,
 • podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Poradni,
 • podejmowanie decyzji o przekształceniu lub zlikwidowaniu Poradni.
 1. Do kompetencji organu prowadzącego Poradni należy w szczególności:
 • zatwierdzanie projektu budżetu Poradni opracowanego przez Dyrektora,
 • zatwierdzanie rocznego planu pracy Poradni oraz arkusza organizacyjnego poradni na dany rok szkolny,
 • zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Poradni,
 • dysponowanie środkami finansowymi i mieniem Poradni.

 

Rozdział 2

Cele i zadania poradni oraz formy ich realizacji

§ 3

1. Poradnia udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, jak również prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Poradnia udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i nauczycielom. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest związana z wychowywaniem i kształceniem dzieci, jak również z problemami, pojawiającymi się w funkcjonowaniu rodziny bądź klasy z dzieckiem z niepełnosprawnością.

2. Do zadań Poradni należy w szczególności:

 • ocena aktualnego poziomu funkcjonowania dziecka, wskazanie jego mocnych stron oraz deficytów w rozwoju,
 • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,
 • udzielanie pomocy terapeutycznej dzieciom ze specjalnymi trudnościami,
 • rozpowszechnianie wśród rodziców i nauczycieli wiedzy na temat autyzmu i innych zaburzeń oraz sposobów radzenia sobie z nimi,
 • tworzenie programów terapeutyczno- edukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • pomoc rodzicom w rozwijaniu umiejętności deficytowych oraz mocnych stron dzieci.

3. Poradnia realizuje zadania poprzez:

 • diagnozę
 • konsultację
 • terapię
 • psychoedukację
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • doradztwo
 • mediację
 • interwencje w środowisku ucznia
 • działalność profilaktyczną
 • działalność informacyjną.
 1. Poradnia wydaje opinie:
 • opinie psychologiczno-pedagogiczne o poziomie funkcjonowania dziecka,
 • inne opinie, zgodnie z potrzebami dziecka.
 1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców dziecka. Na wniosek rodziców lub za ich zgodą Poradnia przekazuje kopię opinii do poradni lub placówki, do której uczęszcza dziecko.
 2. Opinia zawiera:
 • datę wydania opinii,
 • oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię,
 • skład zespołu, który wydał opinię,
 • imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
 • wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb,
 • uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy i wsparcia,
 • podpis przewodniczącego zespołu.

 

§ 4

 1. W Poradni jest organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 2. Program WWR opracowany są z uwzględnieniem indywidualnych możliwości, potrzeb i stopnia zaburzeń każdego dziecka. Wiodącą metodą rewalidacji jest stosowana analiza zachowania, opierająca się na podstawowych zasadach uczenia.
 3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez Dyrektora Poradni.
 4. W skład Zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi z zaburzeniem autystycznym:
 • oligofrenopedagog
 • psycholog
 • logopeda
 1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
 • informowanie rodziców o możliwości korzystania z pomocy zakładów opieki zdrowotnej lub ośrodków pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
 1. Pracę Zespołu koordynuje Dyrektor.
 2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka określonych przez Zespół.
 3. Zajęcia mogą być realizowane zarówno indywidualnie, jak i grupowo, a liczba uczestników zajęć grupowych zależy od ich specyfiki. Zajęcia WWR mogą być prowadzone z dzieckiem również w domu.
 4. Udział rodziców w zajęciach jest wskazany, ze względu na możliwość udzielenia instruktażu przez specjalistę w celu kontynuowania oddziaływań terapeutycznych oraz generalizowania nabyty przez dziecko umiejętności w środowisku domowym.

Rozdział 3

Organy Poradni i zakres ich zadań

 

§ 5

 1. Organami Poradni są:
 • Dyrektor Poradni
 • Wicedyrektor Poradni
 • Rada Pedagogiczna

 

§ 6

 1. Kompetencje oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Dyrektora Poradni określa organ prowadzący.
 2. Dyrektor planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje działalność Poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Do zadań Dyrektora Poradni należy:
 • zapewnienie warunków działania Poradni, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • wyposażenie Poradni w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji zadań statutowych,
 • zawieranie umów z rodzicami (opiekunami prawnymi) za korzystanie z zajęć w ramach dłuższej współpracy np. zajęcia WWR i TUS,
 • decydowanie o wysokości odpłatności za usługi Poradni,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników Poradni, określanie zakresu ich czynności i kompetencji,
 • sprawowanie nadzory pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych specjalistów,
 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
 • dysponowanie środkami finansowymi i mieniem Poradni,
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w statucie dla innych organów Poradni.

 

§ 7

 1. Kompetencje oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Wicedyrektora Poradni określa Dyrektor Poradni.
 2. Do zadań Wicedyrektora Poradni należy:
 • wspieranie Dyrektora Poradni w działaniach służących rozwojowi Poradni, szczególnie w zakresie planowania i organizacji działalności Poradni,
 • sprawowanie nadzory pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych specjalistów,
 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
 • w razie potrzeby wykonywanie obowiązków administracyjnych.

 

§ 8

 1. W Poradni działa Rada Pedagogiczna. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele-specjaliści zatrudnieni w Poradni.
 2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Poradni.
 3. Przewodniczący Rady prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie o terminie i porządku zebrania.
 4. Zebrania Rady są protokołowane.
 5. Do zadań Rady należy:
 • opiniowanie w sprawie organizacji pracy Poradni,
 • organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego,
 • współdziałanie z innymi organami Poradni.
 1. Kompetencje oraz szczegółowy zakres uprawnień Rady określa Regulamin Rady Pedagogicznej

 

§ 9

 1. Organy Poradni mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Organy Poradni są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji zadań Poradni.
 3. Koordynatorem współdziałania organów Poradni jest Dyrektor Poradni.
 4. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Poradni ustala Dyrektor Poradni.

 

Rozdział 4

Prawa i obowiązki pracowników Poradni

 

§ 10

 1. W Poradni zatrudnia się:
 • pracowników pedagogicznych o następujących specjalnościach: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi,
 • pracowników administracji.
 • Poradnia może zatrudniać również pracowników ochrony zdrowia o następujących specjalnościach: pediatra, neurolog, psychiatra, lekarz rehabilitacji.
 1. Poradnia zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, bądź umów cywilno-prawnych.

 

§ 11

 1. Pracownicy mają prawo do:
 • szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jaki dzieci,
 • wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
 • korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Poradni, superwizorów, a także instytucji wyspecjalizowanych w tym zakresie,
 • stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
 • jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy.
 1. Nauczyciele-specjaliści mają obowiązek:
 • kierować się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, z poszanowaniem godności osobistej dziecka,
 • sumiennie realizować wyznaczone zadania i dbać o wysoką jakość swojej pracy,
 • przekazywać rodzicom informacje dotyczące ich dziecka.
 1. Zakres działań i obowiązków psychologa:
 • diagnoza psychologiczna z ustaleniem form pomocy,
 • formułowanie opinii o funkcjonowaniu dziecka,
 • spotkania indywidualne z dziećmi i rodzicami,
 • zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i rodzicami (psychoedukacja, profilaktyka, terapia),
 • porady i instruktaż dla rodziców dotyczące sposobów pracy z dzieckiem,
 • współpraca ze środowiskiem dziecka,
 • doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji,
 • udział w pracach zespołów opiniujących,
 • inne zadania, zgodne z posiadanymi kwalifikacjami i celami Poradni.
 1. Zakres działań i obowiązków pedagoga:
 • diagnoza pedagogiczna i ustalenie form pomoc,
 • zajęcia indywidualne (korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne), grupowe zajęcia terapeutyczne, profilaktyczne z dziećmi i rodzicami,
 • porady i instruktaż dla rodziców dotyczące sposobów pracy z dzieckiem,
 • wspierane rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • udział w pracach zespołów opiniujących,
 • współpraca ze środowiskiem dziecka,
 • doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji,
 • inne zadania, zgodne z kwalifikacjami i celami poradni.
 1. Zakres działań i obowiązków logopedy:
 • diagnoza logopedyczna,
 • pomoc logopedyczna: terapia, kontrola, instruktaż dla rodziców,
 • działania profilaktyczne,
 • współpraca z innymi pracownikami Poradni w celu informowania ich o rozwoju mowy dziecka,
 • udział w zespołach opiniujących,
 • doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji,
 • inne zadania, zgodne z kwalifikacjami i celami Poradni.
 1. Zakres działań i obowiązków lekarza, jeśli jest zatrudniony:
 • ustalenie diagnozy medycznej, także na podstawie zgromadzonych dokumentów,
 • instruktaż dla rodziców,
 • zalecenie form terapii,
 • działalność profilaktyczna,
 • udział w zespołach opiniujących,
 • inne zadania.

Rozdział 5

Organizacja Poradni

§ 12

 1. W Poradni działa:
 • zespół opiniujący,
 • zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które realizują zalecenia zawarte w opinii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

§ 13

 1. Sposób prowadzenia dokumentacji w Poradni określa Dyrektor Poradni
 2. Dokumentacja Poradni obejmuje m.in.:
 • alfabetyczny spis dzieci korzystających z pomocy,
 • dokumentację z badań,
 • dziennik indywidualnych zajęć pracowników,
 • dokumentację zajęć WWR.

 

Rozdział 6

Prawa i obowiązki osób korzystających z usług Poradni

 

§ 14

 1. Z usług Poradni mogą korzystać: 
 • Dzieci, młodzież oraz ich rodzice
 • Pedagodzy oraz nauczyciele z placówek oświatowych.
 1. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne.
 2. Niepełnoletnia osoba korzystająca z usług Poradni ma obowiązek zgłoszenia się z rodzicem lub opiekunem prawnym.

 

§ 15

 1. Rodzice dzieci korzystających z usług Poradni mają prawo do:
 • zapoznania się z ofertą Poradni oraz obowiązującym cennikiem usług w Poradni,
 • uzyskiwania szczegółowych informacji o programie edukacyjno – terapeutycznym swojego dziecka,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka,
 • przekazywania Dyrektorowi Poradni wniosków dotyczących pracy Poradni,
 • ochrony danych osobowych dziecka i jego członków rodziny zbieranych przez Poradnię w zakresie jej działalności statutowej.

 

Rozdział 7

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Poradni

§ 16

 1. Działalność Poradni jest finansowana z następujących źródeł:
 • dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Miasta Gdańska,
 • środków organu prowadzącego,
 • wpłat rodziców dzieci za usługi w Poradni,
 • dotacji celowych przekazywanych Poradni przez osoby prawne, organizacje i instytucje.
 • Poradnia nie zwraca kosztów z odbytego spotkania diagnostyczno – terapeutycznego, jeśli usługa została wykonana zgodnie z opisem i cennikiem umieszczonym na stronie internetowej poradnia.iwrd.pl

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 17

 1. Regulaminy określające działalność organów Poradni, jak również wynikające z zadań Poradni, nie mogą być sprzeczne z przepisami niniejszego Statutu, jak również z innymi przepisami prawa.
 2. Nadawanie nowego Statutu Poradni lub dokonywanie zmiany Statutu Poradni jest uprawnieniem organu prowadzącego.
 3. Po dokonaniu zmiany Statutu, Dyrektor Poradni opracowuje ujednolicony tekst Statutu Poradni.
 4. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.  

     

Gdańsk, 19.08.2022r.                          

podpis i pieczęć organu prowadzącego Poradni

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Malczewskiego 139
80-114 Gdańsk

tel. kom.: +48 666 097 620
tel.: +48 58 341 44 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW